Early Bronze Age (EBA)
3300–2100 BC
3300–3000: EBA I
3000–2700: EBA II
2700–2200: EBA III
2200–2100: EBA IV — Abram and Ur
Middle Bronze Age (MBA)
Also, Intermediate Bronze Age (IBA)
2100–1550 BC
2100–2000: MBA I
2000–1750: MBA II A — First Babylonian Empire under Hammurabi
1750–1650: MBA II B
1650–1550: MBA II C
Late Bronze Age (LBA)
1550–1200 BC
1550–1400: LBA I — The Exodus
1400–1300: LBA II A
1300–1200: LBA II B — In Search of the Trojan War, the book of Judges